جشنواره وب و اپلیکیشن نمایشگاهی ایران

صفحه مشارکت کننده در جشنواره وب و اپلیکیشن نمایشگاهی ایران

گروه تجارت اطلاعات کوشا

جشنواره وب و اپلیکیشن نمایشگاهی ایران

اطلاعات شرکت کننده
نام شرکت / صاحب امتیازگروه تجارت اطلاعات کوشا
گروه مشارکت کنندهبرگزارکنندگان(رویدادها)
آدرس وب سایت / اپلیکیشنhttp://www.itgcompany.com
توضیحات سایت
توضیحات جشنواره
گروه تجارت اطلاعات کوشا

فهرست برندگان جشنواره وب و اپلیکیشن نمایشگاهی ایران

اسپانسرها و مجری