جشنواره وب و اپلیکیشن نمایشگاهی ایران

صفحه مشارکت کننده در جشنواره وب و اپلیکیشن نمایشگاهی ایران

chistaexhibition.ir

جشنواره وب و اپلیکیشن نمایشگاهی ایران

اطلاعات شرکت کننده
نام شرکت / صاحب امتیازchistaexhibition.ir
گروه مشارکت کنندهبرگزارکنندگان(رویدادها)
آدرس وب سایت / اپلیکیشنhttp://chistaexhibition.ir/
توضیحات سایت
توضیحات جشنواره
chistaexhibition.ir

فهرست برندگان جشنواره وب و اپلیکیشن نمایشگاهی ایران

اسپانسرها و مجری