جشنواره وب و اپلیکیشن نمایشگاهی ایران

صفحه مشارکت کننده در جشنواره وب و اپلیکیشن نمایشگاهی ایران

chistafair.com

جشنواره وب و اپلیکیشن نمایشگاهی ایران

اطلاعات شرکت کننده
نام شرکت / صاحب امتیازchistafair.com
گروه مشارکت کنندهبرگزارکنندگان(رویدادها)
آدرس وب سایت / اپلیکیشنhttp://fa.chistafair.com/
توضیحات سایت
توضیحات جشنواره
chistafair.com

فهرست برندگان جشنواره وب و اپلیکیشن نمایشگاهی ایران

اسپانسرها و مجری