جشنواره وب و اپلیکیشن نمایشگاهی ایران

صفحه مشارکت کننده در جشنواره وب و اپلیکیشن نمایشگاهی ایران

سایا نمای پارسیان

جشنواره وب و اپلیکیشن نمایشگاهی ایران

اطلاعات شرکت کننده
نام شرکت / صاحب امتیازسایا نمای پارسیان
گروه مشارکت کنندهبرگزارکنندگان(رویدادها)
آدرس وب سایت / اپلیکیشنhttp://www.sayaco.ir
توضیحات سایت
توضیحات جشنواره
سایا نمای پارسیان

فهرست برندگان جشنواره وب و اپلیکیشن نمایشگاهی ایران

اسپانسرها و مجری