جشنواره وب و اپلیکیشن نمایشگاهی ایران

صفحه مشارکت کننده در جشنواره وب و اپلیکیشن نمایشگاهی ایران

سامانه یکپارچه هوشمند سازی و مدیریت رویداد الیکا

جشنواره وب و اپلیکیشن نمایشگاهی ایران

اطلاعات شرکت کننده
نام شرکت / صاحب امتیازسامانه یکپارچه هوشمند سازی و مدیریت رویداد الیکا
گروه مشارکت کنندهخدمات نمایشگاهی
آدرس وب سایت / اپلیکیشنiranvirtualfair.ir/
توضیحات سایت
توضیحات جشنواره

فهرست برندگان جشنواره وب و اپلیکیشن نمایشگاهی ایران

اسپانسرها و مجری