جشنواره وب و اپلیکیشن نمایشگاهی ایران

صفحه مشارکت کننده در جشنواره وب و اپلیکیشن نمایشگاهی ایران

شرکت برنامه ریزی و نمایشگاهی بانیان امید

جشنواره وب و اپلیکیشن نمایشگاهی ایران

اطلاعات شرکت کننده
نام شرکت / صاحب امتیازشرکت برنامه ریزی و نمایشگاهی بانیان امید
گروه مشارکت کنندهبرگزارکنندگان(رویدادها)
آدرس وب سایت / اپلیکیشنbanian.ir
توضیحات سایت
توضیحات جشنواره
شرکت برنامه ریزی و نمایشگاهی بانیان امید

فهرست برندگان جشنواره وب و اپلیکیشن نمایشگاهی ایران

اسپانسرها و مجری