جشنواره وب و اپلیکیشن نمایشگاهی ایران

صفحه مشارکت کننده در جشنواره وب و اپلیکیشن نمایشگاهی ایران

سالن 5 (سالن ملل)

جشنواره وب و اپلیکیشن نمایشگاهی ایران

اطلاعات شرکت کننده
نام شرکت / صاحب امتیازسالن ۵ (سالن ملل)
گروه مشارکت کنندهمراکز نمایشگاهی
آدرس وب سایت / اپلیکیشنhall5.ir
توضیحات سایت
توضیحات جشنواره
سالن 5 (سالن ملل)

فهرست برندگان جشنواره وب و اپلیکیشن نمایشگاهی ایران

اسپانسرها و مجری