جشنواره وب و اپلیکیشن نمایشگاهی ایران

صفحه مشارکت کننده در جشنواره وب و اپلیکیشن نمایشگاهی ایران

سامانه غرفه سازان برتر ایران (سغبا)

جشنواره وب و اپلیکیشن نمایشگاهی ایران

اطلاعات شرکت کننده
نام شرکت / صاحب امتیازسامانه غرفه سازان برتر ایران (سغبا)
گروه مشارکت کنندهایده های نو
آدرس وب سایت / اپلیکیشنsaghba.ir
توضیحات سایت
توضیحات جشنواره
سامانه غرفه سازان برتر ایران (سغبا)

فهرست برندگان جشنواره وب و اپلیکیشن نمایشگاهی ایران

اسپانسرها و مجری