جشنواره وب و اپلیکیشن نمایشگاهی ایران

صفحه مشارکت کننده در جشنواره وب و اپلیکیشن نمایشگاهی ایران

بین المللی بازرگانی مدیریت نمایشگاهی توان مدار

جشنواره وب و اپلیکیشن نمایشگاهی ایران

اطلاعات شرکت کننده
نام شرکت / صاحب امتیازبین المللی بازرگانی مدیریت نمایشگاهی توان مدار
گروه مشارکت کنندهغرفه سازها
آدرس وب سایت / اپلیکیشنhttp://tavanmadar.com/
توضیحات سایت
توضیحات جشنواره
بین المللی بازرگانی مدیریت نمایشگاهی توان مدار

فهرست برندگان جشنواره وب و اپلیکیشن نمایشگاهی ایران

اسپانسرها و مجری